Bestaanszekerheid voor mensen met een beperking

Bestaanszekerheid voor mensen met een beperking

De bestaanszekerheid van veel mensen met een beperking of chronisch ziekte wordt bedreigd door hoge zorgkosten, het ontbreken van een stabiel inkomen en een gebrek aan betaalbare en geschikte woonruimte. Toch maakt het demissionaire kabinet er in de miljoenennota geen extra geld voor vrij terwijl dat voor andere brandende kwesties wel gebeurt. Een gemiste kans, zegt Ieder(in). Maar de belangenbehartiger zal er bij een nieuw kabinet op aandringen, dat er een deltaplan komt om de bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische aandoening te herstellen. Dit meldt Ieder(in). 

Het demissionaire kabinet had de aftrap kunnen geven voor het aanpakken van het gebrek aan bestaanszekerheid waar een volgend kabinet dan op door kan gaan, stelt Ieder(in).
Onderdeel van die aanpak moet zijn het terugdringen van de hoge zorgkosten voor chronisch zieken en mensen met een beperking.

Recent onderzoek van Ieder(in) laat namelijk zien dat zij gebukt gaan onder een stapeling van zorgkosten. Ze maken het eigen risico op, betalen daarnaast nog eigen bijdragen en hebben ook nog veel onverzekerde kostenposten. Door deze hoge kosten heeft een derde moeite met rondkomen en 40 procent heeft daardoor zorg uitgesteld of gemeden. Geldzorgen leiden bij velen tot stress, eenzaamheid en isolement.

Geef topprioriteit aan aanpakken stapeling
Het aanpakken van de stapeling van zorgkosten moet topprioriteit krijgen van een nieuw kabinet, vindt de belangenbehartiger. "Daarbij moet gekeken worden naar alle opties. Van het afschaffen van het eigen risico, het verlagen van de eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg tot en met het opnieuw invoeren van een goede compensatieregeling of het maximeren van het totale bedrag dat mensen aan zorg kwijt zijn. Dit betekent ook dat het nieuwe kabinet het recente, onzalige advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in de wind moet slaan om het aantal eigen betalingen in de zorg te vergroten. Dit zou ertoe leiden dat nog meer mensen met een beperking of chronische ziekte in grote financiële problemen komen.

Zelfs voor werkenden is de financiële onzekerheid groot
De bestaanszekerheid wordt ook aangetast door het ontbreken van een stabiel en fatsoenlijk inkomen. Mensen met een beperking of chronische ziekte vinden maar moeilijk betaald werk en als het lukt gaat het vaak om tijdelijke contracten of flexibele arbeid. Verder kunnen veel mensen vanwege hun beperking slechts in deeltijd werken. Ook met een aanvulling vanuit de uitkering blijft het loon dan vaak steken tussen bijstandsniveau (sociaal minimum) en het minimumloon. Het gevolg is dat ook veel werkenden kampen met financiële onzekerheid. Hierdoor is het moeilijk te bouwen aan een toekomst. Zoals het starten van een gezin of het huren of kopen van een huis.

Oproep aan nieuw kabinet: kom met een deltaplan
Vanwege de nijpende situatie met betrekking tot inkomen, wonen en werk roept Ieder(in) een nieuw kabinet op met een deltaplan te komen voor herstel van bestaanszekerheid voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Bron: Nationale Zorggids

Gepubliceerd op: 23 februari | Terug