Algemene Voorwaarden

 Algemene voorwaarden Website/Webshop “www.medimpex.nl"

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
* Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten onder zijn handelsnaam of domeinnaam op afstand aan consumenten aanbiedt;
* Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
* Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
* Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
* Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
* Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
* Dag: kalenderdag;
* Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
* Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
- Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
- Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
- Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn advies verkoopprijzen inclusief BTW. De prijzen inclusief BTW worden bij de kassa vermeld. Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019, echter prijswijzigingen door externe omstandigheden evenals drukfouten zijn voorbehouden. Tevens behouden wij ten alle tijden het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de overheid het BTW tarief verandert, moeten wij dit volgen.

Bestellen
Alle bestellingen dienen digitaal; via de webshop, aan ons gedaan te worden. Normaliter wordt de bestelling binnen 1 werkdag verzonden, na ontvangst van de betaling. Indien het niet op voorraad is, kan het tot ongeveer 2 weken duren. Bij vragen kunt u uitsluitend een e-mail te sturen aan: info@medimpex.nl

Levering
Wij berekenen voor onze orders in de webshop afhankelijk van de geschikte verzendmethode € 3,50 tot € 7,50 verzendkosten. Tevens kunnen de goederen ook zonder kosten afgehaald worden. (op afspraak) Buiten Nederland worden de werkelijke vervoerskosten doorberekend. De klant heeft 10 dagen bedenktijd of hij het product wenst te behouden. Voor retourzendingen moet tevoren een mail worden gestuurd, waarop de klant een bevestiging ontvangt. Retourzendkosten worden niet vergoed, alleen het aankoop bedrag. Het aankoopbedrag wordt binnen 30 dagen terugbetaald. Vanaf € 149,00 is de verzending gratis. Voor medisch meubilair gelden andere voorwaarden.

Levertijd
Alle orders die voor 12:00 uur bij ons binnenkomen trachten wij, mits voorradig, diezelfde dag of de volgende werkdag uit te leveren. Indien niet voorradig, geldt er een verwachte levertijd van 2 weken.

Betaling
De bestelde producten dienen vooraf te worden betaald (via Ideal)

Retourneren
Elke aanvraag voor een retourzending naar aanleiding van onze levering – om wat voor reden dan ook - moet gedaan worden binnen 14 werkdagen. Geen enkele retourzending wordt geaccepteerd zonder dat dit vooraf overeengekomen is en per mail aangegeven via: info@medimpex.nl. De retourzending moet voorzien zijn van de originele verpakking, deugdelijk en onbeschadigd ingepakt en met de pakbon. Indien de producten verkeerd geleverd zijn of gebreken vertoond ontvangt u hetzelfde product met gratis toezending. Indien dit niet lukt, ontvangt u uw aankoopbedrag retour. De kosten voor de retourzending worden tevens teruggestort. Indien het product niet voldoet aan uw wens, ontvangt u de terugzendkosten niet retour, wel uw aankoopbedrag.

Voor medisch meubilair gelden andere voorwaarden.

Wanneer een opdracht ten gevolge van enige fout of tekortkoming van koper geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze ons wegens gemaakte kosten en gederfde winst een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding verschuldigd zijn aan 25% van het bedrag van de geheel of gedeeltelijke geannuleerde opdracht.

Zoals gedeponeerd in onze voorwaarden bij de arrondisementsrechtbank Amsterdam 140/2003

Eigendomsrecht
Geleverde goederen blijven ons eigendom todat de gehele koopprijs is betaald en koper volledig aan al zijn verplichtingen jegens ons uit welken hoofde dan ook heeft voldaan.

Klachten
Elke behandeling van een klacht moet tevoren per mail worden aangemeld, zodat het mogelijk snel wordt opgelost. Vervolgens kunt u uw klacht mailen aan: info@medimpex.nl t.a.v. de Directie. Terugzending is alleen mogelijk met vooraf aankondiging en geschiedt in eerste instantie voor rekening van koper. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zal Medimpex.nl de retourkosten vergoeden.

DISCLAIMER & PRIVACY POLICY

1. DISCLAIMER
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Medimpex Systems BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten worden vertoond, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op/via de site ter beschikking gestelde informatie.

 2. PRIVACY POLICY

Medimpex Systems BV. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Medimpex Systems BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

2.1. Doeleinden persoonsgegevens

Medimpex Systems BV  gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: • Als u een bestelling plaatst of informatie vraagt, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.. • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over eventuele aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door hiervoor een verzoek te sturen aan ons.. • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en producten verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Wij vragen via Trusted shops in een email na de aankoop om een beoordeling te schrijven over het product. Als u dit niet wilt kunt u dit aangeven. 

2.2. Bescherming persoonsgegevens
Medimpex Systems  BV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. Medimpex Systems  BV voorziet in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. Wij stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

2.3. Catalogus
Als u bij Medimpex Systems  BV een catalogus en/ of folders aanvraagt, vragen wij om de benodigde gegevens zoals uw naam en adres om uw aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

2.4. Klantenservice
Als u contact opneemt met Medimpex Systems BV dan kunnen wij u vragen naar uw persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking.

2.5. Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Medimpex Systems  BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, dit is nodig om u eenvoudiger tot de webshop en het “winkelen” door te laten gaan.

2.6. Externe links
Er kunnen links naar andere websites op de webshop van Medimpex Systems  BV  staan die totaal onafhankelijk opereren van Medimpex Systems  BV en waar Medimpex Systems  BV. geen zeggenschap over heeft. Wij verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en voor uw gemak. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen mocht u een bezoek brengen aan deze websites. Medimpex Systems  BV. is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

2.7 Aansprakelijkheid.
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.8 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

2.9 Gegevens bijwerken
Deze Privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, dan kunt u aan de datum die onderaan het document staat, zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop wij met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langs geweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. Medimpex Systems BV gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina’s die je eerder op Medimpex Systems BV hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van Medimpex Systems BV te verbeteren.

Indien u geen informatie of reclame meer van Medimpex Systems  BV wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Medimpex Systems  BV. via een van de onderstaande kanalen. Mocht u uw adresgegevens willen bijwerken of mocht u vragen hebben over de bescherming van persoonlijke gegevens of over uw persoonlijke gegevens, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
Telefoon: + 31(0) 344-615300 alleen klachtvragen
E-mail: info@medimpex.nl
Website: www.medimpex.nl


Medimpex.nl
Innovatieve producten in de zorgsector

[CPT Assortment Highlight]

Een greep uit ons assortiment